Duże poruszenie wśród mieszkańców Gminy Jarocin, a szczególnie mieszkańców terenów położonych bezpośrednio w otoczeniu ZGO Sp. z o.o. spowodowała informacja o planach budowy na terenie spółki kwatery do składowania odpadów niebezpiecznych.

Podczas spotkania mieszkańców i przedstawicieli Gminy Jarocin oraz spółki ZGO w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu, reprezentanci tych instytucji zapewniali zbulwersowanych i zaniepokojonych faktem budowy kwatery zebranych ludzi, że ostateczna decyzja o budowie kwatery do składowania wyrobów azbestowych zależy od pozyskania środków zewnętrznych.

Z informacji, do których dotarł portal wynika, że wniosek o dofinansowanie pn. "Budowa składowiska odpadów niebezpiecznych w Jarocinie w naborze nr RPWP.04.02.02-IZ.00-30-002/19  - złożyła 19 sierpnia 2019 roku spółka ZGO w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu.

Ocena formalna złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu rozpoczęła się 20 sierpnia br.

Ze względu na uchybienia formalne wniosku,  9 września br. spółka ZGO wezwana została do złożenia korekty/uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej w terminie 7 dni kalendarzowych, tj. do 16 września br.

Spółka zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu na przygotowanie korekty/uzupełnienia dokumentacji. Wniosek spółki nie został uwzględniony.

Ostatecznie, skutkiem tego, że spółka, której prezesem jest Witosław Gibasiewicz nie przedłożyła w terminie korekty dokumentacji aplikacyjnej jej wniosek pozostał bez rozpatrzenia.


(jan)